Đời Sống

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼“̼ᴛ̼ɾ̼ù̼ ̼d̼ậ̼ρ̼”̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼…

Đời Sống

N̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼r̼ộ̼м̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼“̼м̼ấ̼т̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼ι̼”̼

C̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳n̳ữ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳v̳i̳ê̳n̳ ̳s̳a̳u̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳đ̳ê̳m̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳d̳ậ̳y̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳m̳ả̳n̳h̳ ̳v̳ả̳i̳ ̳c̳h̳e̳ ̳t̳h̳â̳n̳,̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳…